تعرفه ترجمه انگلیسی به فارسی

صفحه استاندارد حاوی ۲۵۰ کلمه است . قیمت های این جدول برای زمان عادی است. در سفارش های فوری ، زمان نصف و قیمت دو برابر می شود. امکان انتخاب تعرفه نیمه فوری با قیمت ارزانتر از فوری و زمان اتمام کوتاه تر از تعرفه عادی فراهم شده است.

تعداد صفحات استاندارد تعداد کلمات زمان تحویل درصد تخفیف قیمت ترجمه یک صفحه
طلایی نقره ای برنز
۱ تا ۹ صفحه ۱ تا ۲,۲۵۰ کلمه ۰٫۵ تا ۲ روز ۰ % ۱۹۵,۴۰۷ ریال ۹۱,۴۵۵ ریال ۵۶,۸۰۴ ریال
۱۰ تا ۲۵ صفحه ۲,۲۵۱ تا ۶,۲۵۰ کلمه ۳ تا ۵ روز ۵ % ۱۸۵,۶۳۶ ریال ۸۶,۸۸۲ ریال ۵۳,۹۶۴ ریال
۲۶ تا ۵۰ صفحه ۶,۲۵۱ تا ۱۲,۵۰۰ کلمه ۶ تا ۱۰ روز ۹ % ۱۷۷,۸۲۰ ریال ۸۳,۲۲۴ ریال ۵۱,۶۹۲ ریال
۵۱ تا ۱۰۰ صفحه ۱۲,۵۰۱ تا ۲۵,۰۰۰ کلمه ۱۱ تا ۱۷ روز ۱۴ % ۱۶۸,۰۵۰ ریال ۷۸,۶۵۱ ریال ۴۸,۸۵۲ ریال
۱۰۱ تا ۲۰۰ صفحه ۲۵,۰۰۱ تا ۵۰,۰۰۰ کلمه ۱۸ تا ۳۰ روز ۲۰ % ۱۵۶,۳۲۵ ریال ۷۳,۱۶۴ ریال ۴۵,۴۴۳ ریال
۲۰۱ تا ۵۰۰ صفحه ۵۰,۰۰۱ تا ۱۲۵,۰۰۰ کلمه ۳۱ تا ۶۸ روز ۲۵ % ۱۴۶,۵۵۵ ریال ۶۸,۵۹۱ ریال ۴۲,۶۰۳ ریال
۵۰۱ تا ۲۰,۱۳۵ صفحه ۱۲۵,۰۰۱ تا ۵,۰۳۳,۷۵۰ کلمه ۶۹ تا ۲۰۰۰ روز ۳۰ % ۱۳۶,۷۸۵ ریال ۶۴,۰۱۸ ریال ۳۹,۷۶۳ ریال

 

جهت درخواست در سایت ثبت نام نمایید و درخواست خود را به بخش فروش ارسال نمایید.